وحشت از عکس امام خمینی

پرتال روزتو بخش مقالات مفید قسمت مقالات تاریخی- وحشت از عکس امام خمینی

وحشت از عکس امام خمینی

یک قطعه عکس خمینی و اشعار سروده شده توسط میرزاحسن رحمتی که در عکاسی چهره‌نمای مرند چاپ گردیده و یک قطعه دیگر از عکس خمینی که از اسماعیل قنبری بدست آمده توسط ساواک جلفا به این سازمان فرستاده شده است که عیناً به پیوست تقدیم می‌گردد

,مقالات تاریخی

وحشت از عکس امام خمینی

مقالات تاریخی-وحشت از عکس امام خمینی

شماره: 5347/ ه ‍

تاریخ: 7/9/46

تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور

درباره : عکس خمینی

یک قطعه عکس خمینی و اشعار سروده شده توسط میرزاحسن رحمتی که در عکاسی چهره‌نمای مرند چاپ گردیده و یک قطعه دیگر از عکس خمینی که از اسماعیل قنبری بدست آمده توسط ساواک جلفا به این سازمان فرستاده شده است که عیناً به پیوست تقدیم می‌گردد.

ضمناً اطلاعات تکمیلی از ساواک مزبور به شرح زیر خواسته شده که نتیجه متعاقباً به عرض خواهد رسید.

1ـ آیا عکس‌های مزبور وسیله منابع آن ساواک به دست آمده یا خیر؟ در صورت اول چرا گزارش خبری نشده است.

2ـ میرزاحسین [حسن] رحمتی چه کاره است و سوابق وی چگونه می‌باشد و بیوگرافی ملصق به عکس مشارالیه را با چگونگی فعالیت وی تهیه و به این سازمان ارسال دارند.

3- برای آن ساواک از کجا معلوم گردیده که اشعار مزبور را میرزاحسین [حسن] رحمتی سروده است مدارک کافی در این مورد تهیه و گزارش نمایند.

4- مشخصات کامل اسماعیل قنبری با دو قطعه عکس و سوابق وی و نحوه فعالیت نامبرده مورد لزوم می‌باشد.

5ـ مدیر عکاسی چهره‌نمای مرند را به آن ساواک احضار و در مورد چاپ عکسها اطلاعات کامل اخذ و نتیجه را با بیوگرافی ملصق به عکس یادشده به این سازمان ارسال دارند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آذربایجان شرقی . سلیمی

رونوشت به پرونده‌ حسن راحی [رحمتی] و قنبری ضمیمه شد.

اوانی آقای کاشی

در صورتی که از افراد یاد شده سابقه‌ای وجود دارد ارائه و در غیر این صورت نسبت به شناسایی و تکمیل سوابق، در مورد کنترل آنان اقدام فرمایید. 16/9

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


برچسب ها:مروری برگذشته