عجیب ترین فرودگاه جهان

پرتال روزتو بخش قاره اروپا قسمت اسپانیا- عجیب ترین فرودگاه جهان

عجیب ترین فرودگاه جهان

این سرزمین کوهستانی که تحت قیمومیت انگلستان است دارای عجیب ترین فرودگاه جهان است...

عجیب ترین فرودگاه جهان


برچسب ها:
ترین
.
فرودگاه
.
جهان
.
عجیب
.
سرزمین
.مروری برگذشته