حمام علیقلی‌آقا

پرتال روزتو بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- حمام علیقلی‌آقا

حمام علیقلی‌آقا

حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علیقلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی در مجموعه‌ای که خود، بانی آن بوده، به سال 1125 هجری قمری ساخته شده است. سبک معماری این بنا سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است.این بنا به شماره 976 در تاریخ 13 آذر 1322در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

 

,حمام علیقلی‌آقا, حمام علیقلی‌آقا در بیدآباد, گردشگری,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

حمام علیقلی‌آقا

دیدنی های جهان از هر پنج قاره-حمام علیقلی‌آقا

 حمام علیقلی‌آقا

,حمام علیقلی‌آقا, حمام علیقلی‌آقا در بیدآباد, گردشگری,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

حمام علیقلی‌آقا

  حمام علیقلی‌آقا

,حمام علیقلی‌آقا, حمام علیقلی‌آقا در بیدآباد, گردشگری,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

حمام علیقلی‌آقا

  حمام علیقلی‌آقا

,حمام علیقلی‌آقا, حمام علیقلی‌آقا در بیدآباد, گردشگری,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

حمام علیقلی‌آقا

  حمام علیقلی‌آقا

,حمام علیقلی‌آقا, حمام علیقلی‌آقا در بیدآباد, گردشگری,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

حمام علیقلی‌آقا

  حمام علیقلی‌آقا

,حمام علیقلی‌آقا, حمام علیقلی‌آقا در بیدآباد, گردشگری,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

حمام علیقلی‌آقا

  حمام علیقلی‌آقا

,حمام علیقلی‌آقا, حمام علیقلی‌آقا در بیدآباد, گردشگری,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

حمام علیقلی‌آقا

  حمام علیقلی‌آقا

 

 

,حمام علیقلی‌آقا, حمام علیقلی‌آقا در بیدآباد, گردشگری,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

حمام علیقلی‌آقا

   حمام علیقلی‌آقا

,حمام علیقلی‌آقا, حمام علیقلی‌آقا در بیدآباد, گردشگری,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

حمام علیقلی‌آقابرچسب ها:
حمام علیقلی‌آقا در بیدآباد
.
گردشگری
.
تور گردشگری
.
مکانهای تاریخی استان اصفهان
.
حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد
.مروری برگذشته